شعر سبا - ای خدا

« شعر سبا :  ای خدا  »

 

ای خدا ، ای خالق و معبود من         

                                                         ای خدا ، ای مقصد و مقصود من

گر چه دور افتادم از تو ، دارم امید وصال                                     

                                               ای خدا ، ای ذات اقدس ، ای همه جاه و جلال

تو محیطی ، حی و قیومی و پاک                                                     

                                                       تو عزیزی ، تو لطیفی و الاه

تو صبوری و خبیری و مجید                                                     

                                                            تو نعیمی و بصیری و سمیع

تو غفوری و رحیمی و کمال                                                        

                                                                تو کریمی و کبیری و جمال

لایموتی و شفیقی و نصیر                                                         

                                                              خالق نوری و حقی و مبین

ذات هستی بخشی و روح جهان                                                    

                                                              ای الاه  و  ای الاه  و  ای الاه

 


/ 0 نظر / 86 بازدید