شعر سبا - ایران

 « شعر سبا : ایران »

دوش ، سودای خوشی در سر من جای گرفت                      

                                                        آتش عشق وطن ، از دلم ، آرام گرفت

رشد و آزادی ایران ، هدفی والا شد                              

                                                   زین سبب هر قدمم ، در ره آن جای گرفت

وحدت ملت ایران چو پدیدار شود                                

                                                    عشق ایران ، ز عزیزان ، نتوان باز گرفت

گر حریفان قدر ، حمله کنند از سوئی                                

                                                چشم یاران به دفاعش ، نتوان خواب گرفت

از سرا پرده حکمت ، خواستم راه نجات                              

                                                      در ره صلح و صفا ، کین بتوان کار گرفت

ز شهیدان وطن ، در ره حق جان دادن                                

                                                       این طریقی ست که باید بتوان یاد گرفت

چو حکیمان به عمل ، در ره زهد و تقوی                        

                                                این حریمی ست که آسان نشود جای گرفت

ای سبا ، در طلب عزت مُلک ایران                                   

                                                     آرزوئی ست که از لطف خدا ، پای گرفت


/ 0 نظر / 12 بازدید