عدالت

* عدالت : ( ع ، د ، ا ، ل ، ت )  

( ع ) :
           عقلانیت و خرد ورزی و اتخاذ عملکردها و تصمیم گیری ها به دور از قدرت طلبی ،  انحصار طلبی ،  تمامیت خواهی ، منفعت طلبی و هوا های نفسانی

( د ) : 
           1 -  داوری نیکو راجع به انسانها ، شرایط و رخدادها
           2 -  دادن فرصت های برابر برای رسیدن به رشد و شکوفائی به تمام افراد جامعه با هر جنسیت و طبقه اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقلیمی و پرهیز از امتیاز دادن های نا به جا به افراد خویشاوند ، هم گروه و یا افراد یا گروههای خاص و ویژه 

( الف ):
              1 -  آزادی اندیشه و بیان حق
              2 -  انصاف
              3 - اعتدال


( ل ) :  
              لزوم رعایت حقوق : 
                                         1 -  در رابطه با خالق : حق الله
                                          2 - در رابطه با نفس خویش : حق النفس
                                         3 -  در رابطه با سایر افراد : حق الناس
                                         4 -  در رابطه با طبیعت و جانداران آن


( ت ) : 
             1 -  تبعیض قائل نشدن بین افراد در خانواده و جامعه
             2 - تعهد و پای بندی به اخلاقیات
             3 - تدبیر عمومی مردم


/ 0 نظر / 29 بازدید