اهداف توسعه هزاره - ریشه کنی فقر.2

* ربا


1 - مسأله ربا و رباخواری به عنوان یک
عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی در تمام جوامع رایج بودهاست .  2 - واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی ، افزون شدن،  نما کردن و سود یا ربحی است که داین از مدیون می‌ستاند.3 - ربا ، اصطلاحی در شریعت اسلامی است که به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد .


4 - ربا را به عنوان یکی از مهم ترین راه های تحصیل مال نامشروع می باشد


 5 - ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود که به شدت گرفتن و پرداخت ان نهی شده است .


* ربای معاملی

ربای معاملی به معامله دو شیء همجنس گفته می‌شود. بطوریکه یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد. مانند این که شخصی ۱۰۰ کیلو گندم را با ۱۲۰ کیلو گندم معاوضه کند .


* ربای قرضی

ربای قرضی رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند

 

 

* تأثیرات منفی ربا بر اقتصاد


الف- هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و مفید

اقتصاد ربوی، عامل :

1 - گرایش به سودجویی و

2 - فراموشی کمکهای انسان دوستانه به دیگران بوده و

3 - به شکاف روزافزون فاصله طبقاتی درزندگی ها و

4 - شکل گیری ثروت های یکشبه نزد گروهی از افراد می انجامد


در صورتیکه نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و فعالیت مولد حرکت نماید نه تنهاشاهد رونق اقتصادی در کشور می باشیم، بلکه فعالیت های سودگرانه هم در جوامع برچیده خواهد شد.

 

*  پدیده ربا ، جنون سرمایه داری شناخته شده وحالتی نامتعادل در اقتصاد پدید می آورد، حالتی که در آن، اهداف، تابع امیالنفسانی فزون خواهی است و حرکت ها سمت و سوی هدفمند (به سمت تعالی) ندارد.


        


ب- ایجاد عدم تعادل روحی و روانی افراد در جامعه

حذف ربا به معنای آن است که :

صاحبان نقدینگی در جامعه همواره بهره ثابتیرا از منابع مالی خود دریافت ننمایند.

یعنی باید عملا در سود و زیان وامگیرنده شریک باشند این شراکت در عقود مختلف بانکداری اسلامی مطرح می گردد؛در این عقود می توان وام دهنده را در سود و زیان وام گیرنده شریک ساخت اینسیستم بانکداری تحت عنوان بانکداری مشارکت در سود و زیان طبقه بندی می شودکه نتیجه گرفته شده از حذف ربا در فعالیت های بانکی است .ج- رشد شدید معوقات بانکی

افزایش معوقات بانکی یا به عبارت دیگر، افزایش عدم باز پرداخت تسهیلاتگرفته شده از سوی وام گیرندگان از بانک ها یکی از یکی از معضلات سیستم اقتصادی و بانکی  میباشد. افراد به دلیل آن که سودهای دریافتی بانک ها بالا می باشد توانایی درباز پرداخت نداشته و بانک ها هم به دلیل آنکه به جای استفاده از عقودمشارکتی از عقود مبادله ای استفاده می کنند در سود و زیان وام گیرنده شریکنشده و همه مسائل بر عهده تسهیلات گیرنده می باشد.


د- کاهش رشد اقتصادی

ورودنقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای نامولد و

همچنین فعالیتهای تولید ی که با کمبودنقدینگی مواجه است ،

افراد را مجبور به استفاده از بازارهای پولی غیر از بازار سرمایه وبانک ها می نماید  در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی مواجه باشد مجبور خواهدبود برای تأمین سرمایه در گردش خود به سمت تأمین مالی از طریق ربا رفته واین خود در شرایط بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.


و- رواج مصرف گرایی

 

اقتصاد در بند ربا

یکی از اصلی ترین معضلاتی که ربا در جامعه ایجاد می کند به این موضوع برمی گردد که برخی تولید کنندگان جهت جذب نقدینگی در مسیر تولید مجبور بهگرفتن ربا می شوند. 

در حالی که اگر ربا در کارنباشد هر کاری که درصد بازده آن، عدد مثبتی (هر قدر هم کوچک) را نشان دهدبه وجود می آید و در نتیجه کارهای بیشتری در جامعه تولید می شود که منافعآن برای اقتصاد سالم، از تمام جهات می باشد.

بنابر آنچه بیان شد اولین مسئله ای که ربا در جامعه شکل می دهد عدم رویآوردن مردم برای تولید می باشد.


با توجه به آنکه با افزایش ربا، دیگر پولهای سر گردان به سمت تولید نرفته و وابستگی به سراغ چنین جوامعی خواهد آمدربا با سست کردن پایه های تولید در هر کشوری بزرگ ترین ضربه به آن جامعه راخواهد زد.
/ 0 نظر / 79 بازدید