اشعار سبا - خلاقیت

* شعر سبا : در وصف افراد خلاق و خلاقیت *

گویند که خلاق شدن یعنی همان دیوانه گشتن                    

                                                 آری آزاد و رها ، از این حصار تن گذشتن

در سرای علم و دانش ، جهل را ویرانه کردن                          

                                        آری همچون شمع سوزان ، هر زمان از خود گذشتن

در طنین بحر رویا ، هر خمودی را زدودن              

                                           آری همچون ناخدا ، محکم ، ز طوفان ها گذشتن

از حریم و بند عادت ، چست و چالاکان گذشتن   

                                          آری از فکر و هنر ، از دام عادت ها گذشتن

تار و پود زندگانی ، در پی جانان * سرشتن

                                         آری همچون اسب سرکش ، از حریم شب گذشتن

همچو انسانی نمونه ، قدرت حق را ستودن

                                        آری همچون آیتی ، از عصر و این دوران گذشتن

ای سبا با نام یزدان ، معبری باید گشودن

                                          در مسیر خلق دانش ، اینچنین باید گذشتن   


     

/ 0 نظر / 6 بازدید