پیامهای قرآنی.33

 

« سوره حدید ، آیه 20 »

( الا ای هوشیاران ) ، بدانید که زندگی دنیا به حقیقت

بازیچه است و کودکی ، لهو ، عیاشی ،  زیب و آرایش ، تفاخر و خودستائی با یکدیگر و حرص و افزودن مال و فرزندان ، این حقیقت کار دنیاست

 

  

 

 


و در مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی در پی آن از زمین بروید که ( کشاورز یا ) کفار ( دنیاپرست ) را به شگفت آرد وسپس بنگری که زرد و خشک شود و بپوسد

و در عالم آخرت ( دنیا طلبان ) را عذاب سخت جهنم و مومنان را آمرزش و خشنودی حق نصیب است و باری بدانید که دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست

 

 


/ 0 نظر / 71 بازدید