شعر سبا.عشق جاوید

« شعر سبا :   عشق جاوید  »

 

در سیاهی شب و وقت سحر ، راز و نیازم با خداست               

                                                        نور امید و پناه و عشق جاویدم خداست

هادی و منجی و رزاق و عزیز من خداست                                   

                                             نور حکمت ، کاشف و عالم به هر رازی خداست

ذات هستی بخش و رحمت بر همه عالم خداست                      

                                              مظهر جود * و صفا ، قادر به هر کاری خداست

 

* جود :  بخشش و مهربانی

 

 


/ 0 نظر / 5 بازدید