شعر سبا - عدالت

* شعر سبا : « عدالت » *

عدالت ، این کلامی ، جاودان است                                     

                                                           عدالت ، چلچراغ عالمان است

عدالت ، گوهر ناب حقیقت                                                

                                                    همانا ، جلوه ی حق در جهان است

چو بشکستی سریر ظلم و افساد                                       

                                                         همانا این خروش از جاهدان است

چو رفتی در مسیر عدل و انصاف                                       

                                                       همانا این مسیر صالحان است

خرد ، رأفت ، تفکر ، صبر و احسان                                     

                                                         همانا این ثمر از عادلان است *

« سبا » در گوش جانم این طلب چیست ؟                          

                                                   بگفتا این سروش از آسمان است ** 


 

* منظور از این بیت این است که ثمره و نتیجه عدالت ورزی و عادل بودن ، رسیدن و دستیابی به صفات نیکوئی نظیر خرد و عقلانیت ، مهربانی و عطوفت ، استفاده از قدرت تفکر برای ارزیابی صحیح افراد ، شرایط و رخدادها و به عبارتی داوری نیکو ، صبر و سعه صدر و داشتن احسان و نیکوکاری نسبت به سایرین           می باشد .

** منظور از این بیت این است که ندای طلب و جستجوی عدالت ( عدالتخواهی ) در وجودم از برای چیست ؟  که پاسخ داده می شود : عدالتخواهی ، ندائی الهی و آسمانی است .

 / 0 نظر / 65 بازدید