شعر لیلی و مجنون ( عشق زمینی و عشق الهی )

« شعر لیلی - مجنون»


یک شبی مجنون ، نمازش را شکست                          

                                                                   بی وضو ، در کوچه ی لیلا نشست

 گفت : یا رب از چه خوارم کرده ای ؟                            

                                                                     بر صلیب عشق دارم کرده ای ؟

 گفت : ای دیوانه ، لیلایت ، منم                        

                                                                       در رگ پیدا و پنهانت منم

سالها با جور لیلی ساختی                                              

                                                               من کنارت بودم و نشناختی

سوختم در حسرت یک یا  ربت                                      

                                                                    غیر لیلا ، برنیامد از لبت

روز و شب ، او را صدا کردی ، ولی                                

                                                               دیدم امشب با منی ، گفتم : بلی

مطمئن بودم به من سر می زنی                                        

                                                                در حریم خانه ام در میزنی

مرد راهش باش تا شاهت کنم                                           

                                                               صد چو لیلا کشته در راهت کنم

 

 

    

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب]