سبک زندگی سالم. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

* منبع :

طباطبائی  موسی ، آتش نفس  الهه دو نیمه آسیب ها : بررسی عوامل مستعد کننده و بازدارنده بروز آسیب های اجتماعی در دانش آموزان فصلنامه آموزش مشاور مدرسه دوره 6 شماره 4 تابستان 1390 صفحات 16 8

* چکیده :  

* مقدمه و بیان مسئله :

به دلیل تغییرات تکنولوژیک ، فرهنگی و اجتماعی سریع و پرشتاب جوامع امروز ، دوران نوجوانی برای تعدادی از نوجوانان همراه با بروز مشکلات فراوان جسمی ، روانی و اجتماعی بوده و پایه بسیاری از رفتارهای پر خطر و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن در آنان گذاشته می شود ، لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مستعد کننده و بازدارنده  بروز آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان استان سمنان انجام گردید تا اطلاعات بدست آمده ، جهت برنامه ریزی مسئولین ذیربط مورد استفاده قرار گیرد .


* مواد و روشها :

این تحقیق یک مطالعه کیفی به روش دلفی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه مشاورین روانشناسی در مناطق 10 گانه آموزش و پرورش استان سمنان و حجم نمونه 120 نفر ( کل جامعه آماری )  بوده است .


* یافته ها :

از دیدگاه مشاورین مدارس ، علل مستعد کننده بروز آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان ، به ترتیب اولویت  شامل :

1 - ویژگیهای خانوادگی ( نظیر خانواده های از هم گسسته ، شکاف فکری و عاطفی بین والدین و فرزندان ، ضعف اخلاقی و بی بند و باری در خانواده ها

2 - دوستان ناباب و فشار گروه همسالان ،

3 - نداشتن آگاهی نوجوانان در زمینه مهارتهای زندگی  و 000 بوده است ، 

 

همچنین از دید این افراد ، راهکارهای پیشگیری در این زمینه ، به ترتیب اولویت شامل :

1 - ایجاد و برقراری ارتباطات مناسب و صمیمانه تر بین والدین و فرزندان        ( نظیر درک بیشتر فرزندان ، احترام به شخصیت و عقاید آنان و دادن آزادی منطقی به آنان ) ، 

2 - آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی به والدین ( کلاسهای آموزش خانواده ، آموزش روشهای صحیح و علمی تربیت فرزندان ) ، 

3 - توجه به تربیت دینی و افزایش ایمان و دین باوری در نوجوانان و 000     می باشد .


* بحث و نتیجه گیری :

از دیدگاه نمونه های پژوهش ،

1 - نحوه ارتباطات خانوادگی ،

2 - برخورداری از مهارتهای زندگی و

3 - تربیت دینی ،

سه  عامل اساسی در ارتقاء سلامت روانی اجتماعی نوجوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در آنان می باشند .

اقدامات پیشگیری کننده بایستی ، در مراحل زود هنگام شروع و شامل برنامه های پیگیر ،  همه جانبه و جامع بوده و بر تاثیر خانواده و همسالان بر رفتارهای نوجوان توجه و تاکید داشته باشد .

 

* کلمات کلیدی : آسیبهای اجتماعی ، روش دلفی ، دانش آموزان ، مشاوره ، نوجوانان

 

 

لینک به اصل مقاله :

www.ensani.ir/.../20120329154507-5073-111.pdf

 

 


/ 2 نظر / 201 بازدید
افسانه

ممنون خوب بود سعی می کنم در زندگی خود عملی کنم[لبخند]

کیوان

واقعاموضوع خیلی جالبی برای سرگرمی دیگراندارید.باتشکر...