شعر سبا - گرامی داشت حافظ

« شعر سبا - گرامیداشت حافظ »


ای که هستی همچو تاجی در میان عارفان                           

                                                       حلقه پیوندی از عشق و غزل در این جهان

ای که حافظ گشته ای قرآن و شعر فارسی           

                                                         شعر تو، آواز هستی بخش جان عاشقان

آن غزل کز جام زرین دلت برخواسته                                   

                                                          گو بود پیوند نور حق ، همی با خاکیان

 

    

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
انسان

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][چشمک]