شعر سبا - درس نوجوانی

«شعر سبا :  درس نوجوانی »

نوجوانی ، همچو پل بین شباب و کودکی ست             

                                                    نوجوانی ، چون شکوفه در بهار زندگی ست

از بدان دوری گزیدن ، کسب دین و معرفت                  

                                                   یاد حق در دل فتادن ، از نشان بندگی ست

بخششی از علم و مال خویش در هر عرصه ای     

                                  چون حسین ، از جان گذشتن ، درسی از آزادگی ست

پیروی از نفس سرکش ، حُب دنیا کن رها                    

                                            کسب بینش از عمل ، گوئی مسیر آدمی ست

در بهار زندگی ، دل شستن از کبر و حسد                      

                                             در ره نیکو خصالان ، شرطی از فرزانگی ست

همچو پروانه پی عطر خوش آلاله ها                             

                                                   دلبر  اصلح گزیدن ، رمز و راز عاشقی ست

در پی اهداف نیکو بودن و کسب علوم                       

                                         حفظ خاک و دین و میهن ، راه و رسم زندگی ست

ای سبا ،گویم تو را  در ساحت علم و هنر                      

                                             هر که آمد عاشقانه در ره بالندگی ست 

 

 

 

 

              

/ 0 نظر / 29 بازدید