شعر سبا : ( نوع دوستی )

«شعر سبا :  همای رحمت حق »

بر سر آنم که طرحی نو در اندازم همی                                

                                                      نقش غم از دفتر خاطر زُدایم من همی

دل ز زنگار غم دوران بباید ، نیک شست                            

                                                    آن زمان نقش طرب سوی منم آید همی

بانگ حق از کبریا ، با گوش جان باید شنید                 

                                                  نور قدسی ، سوی نیکو سیرتان آید همی

دست مسکین و یتیم و سائلان باید گرفت               

                                                    تا همای رحمت حق ، سوی ما آید همی


 

       

 

     

/ 0 نظر / 66 بازدید